Tạo tự động hóa "Gọi điện đến Telegram"

Tạo tự động hóa "Gọi điện đến Telegram"

Mục đích:

Hành động này cho phép gọi điện đến Telegram khi có chuyển động, mở cửa hoặc 1 hành động nào đó được thiết lập sẵn. Khi bạn nghe cuộc gọi này, hệ thống sẽ đọc lời nói tương ứng với hành động được kích hoạt mà bạn đã thiết lập từ trước.

Ví dụ: Khi có chuyển động sau 23h thì gửi gọi điện đến Telegram tại thời điểm đó.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát an ninh"
  • Chọn "Gọi điện đến Telegram"
  • “Tên”: Đặt tên tự động
  • “Thiết bị cần kiểm tra”: Chọn thiết bị mà bạn cần kiểm tra trạng thái, có thể chọn nhiều thiết bị cùng 1 lúc.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Nội dung”: Gõ nội dung bạn muốn hệ thống phát ra khi bạn nghe máy cuộc gọi từ Telegram.
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.