Tạo tự động hóa "Thiết lập khóa cửa"

Tạo tự động hóa "Thiết lập khóa cửa"

Mục đích:

Hành động này cho phép bạn thiết lập những kịch bản tương ứng khi bạn mở khóa.

Ví dụ: Khi bạn về nhà, mở khóa bằng vân tay, hệ thống sẽ nhận diện được đó là vân tay của bạn qua mã ID khóa và kích hoạt kịch bản tương ứng.

Có thể thiết lập tự động cho từng thành viên trong nhà với Mã Vân Tay, Mã Số, Mã Thẻ Từ của từng người tương ứng (Mã số này là mã số khóa sẽ đọc khi bạn mở khóa)

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát an ninh"
  • Chọn "Thiết lập khóa cửa"
  • “Tên”: Đặt tên tự động
  • “Khóa”: Chọn khóa tương ứng
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Mã vân tay”: Điền mã vân tay tương ứng
  • “Mã số”: Điền số tương ứng
  • “Mã thẻ từ”: Điền mã thẻ từ tương ứng

Lưu ý: Có thể chỉ cần điền 1 trong 3 thông số "Mã vân tay", "Mã số", "Mã thẻ từ ở trên", những thông số nào k dùng có thể để trống.

  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.