Cấu hình thiết bị Zigbee

Hướng dẫn cấu hình các thiết bị Javis sử dụng sóng Zigbee

Hướng dẫn kết nối mở rộng sóng Zigbee

Các bước kết nối mở rộng sóng Zigbee: Bước 1: Cần đảm bảo các nội sau được thực hiện trước khi * Trong ứng dụng JAVIS SMART đã liên kết với bộ JAVIS HC * Cắm dây Lan kết nối từ bộ trung tâm Javis HC với Modem * Kết nối điện thoại với mạng Wifi cùng chung mạng nội bộ với bộ

Kết nối cảm biến Zigbee vào ứng dụng Javis Smart

Các bước kết nối (pair) cảm biến Zigbee vào trong ứng dụng Javis Smart: Bước 1: Cần đảm bảo các điều kiện sau * Trong ứng dụng Javis Smart đã liên kết với bộ JAVIS HC * Điện thoại cài ứng dụng Javis Smart và bộ trung tâm Javis HC cùng kết nối trong 1 mạng nội bộ (cùng một dải địa

Thêm công tắc Zigbee vào ứng dụng Javis Smart

Các bước kết nối công tắc Zigbee vào trong ứng dụng Javis Smart: Bước 1: Cần đảm bảo các nội sau được thực hiện trước khi * Trong ứng dụng JAVIS SMART đã liên kết với bộ JAVIS HC * Cắm dây Lan kết nối từ bộ trung tâm Javis HC với Modem * Kết nối điện thoại với mạng Wifi cùng chung