Tạo tự động hóa "Nhắn tin đến Telegram"

Tạo tự động hóa "Nhắn tin đến Telegram"

Mục đích:

Hành động này cho phép gửi tin nhắn đến Telegram khi có chuyển động, mở cửa hoặc 1 hành động nào đó được thiết lập sẵn.

Ví dụ: Khi có chuyển động sau 23h thì gửi tin nhắn đến Telegram tại thời điểm đó.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát an ninh"
  • Chọn "Gửi tin nhắn đến Telegram"
  • “Tên”: Đặt tên tự động
  • “Thiết bị cần kiểm tra”: Chọn thiết bị mà bạn cần kiểm tra trạng thái, có thể chọn nhiều thiết bị cùng 1 lúc.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Nội dung”: Gõ nội dung bạn muốn hệ thống gửi đến Telegram khi tự động hóa được kích hoạt.
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.