Tạo tự động hóa đồng bộ trạng thái giữa công tắc và đèn thông minh.

Mục đích của tự động hóa này là để đồng bộ trạng thái giữa đèn và công tắc thông minh. Khi bật, tắt công tắc thì đèn cũng bật, tắt theo và ngược lại.

Bạn cũng có thể đồng bộ đèn - đèn, công tắc - công tắc, công tắc - đèn, với tự động hóa này.

Các bước thực hiện:

Chọn mục "Tự động" > chọn qua Tab "Tự động"
Chọn đồng bộ trạng thái
1. Đặt tên cho tự động hóa 2.Chọn thiết bị 1 (có thể chọn đèn hoặc công tắc) 3.Chọn thiết bị 2 (có thể chọn đèn hoặc công tắc) 4. Nhấn Lưu để tạo tự động hóa