Tạo tự động hóa đồng bộ công tắc(Công tắc cầu thang).

Tạo tự động hóa đồng bộ công tắc(Công tắc cầu thang).

Mục đích:

Tính năng này cho phép người dùng đồng bộ trạng thái của 2 công tắc hoặc đèn khác nhau có trong hệ thống. Ví dụ dùng để đồng bộ 2 công tắc đảo chiều đèn cầu thang.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"

  • Chọn "Đồng bộ trạng thái"
  • “Tên đồng bộ”: Đặt tên đồng bộ tương ứng.
  • “Kiểu đồng bộ”:
  • Đồng bộ một chiều: Thiết bị 1 điều khiển thiết bị 2, nhưng thiết bị 2 không thể điều khiển thiết bị 1.
  • Đồng bộ hai chiều: Thiết bị 1 điều khiển thiết bị 2 và ngược lại.
  • “Thiết bị 1”, “Thiết bị 2”: Chọn 2 thiết bị mà bạn muốn đồng bộ trạng thái.

Video hướng dẫn chi tiết: