Tạo tự động hóa "Độ ẩm thấp hơn"

Tạo tự động hóa "Độ ẩm thấp hơn"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động hóa làm gì đó khi độ thấp hơn nhiệt độ đặt. Ví dụ: tự động bật máy tạo độ ẩm nếu độ ẩm trong phòng thấp hơn 50%

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát thiết bị"
  • Chọn "Độ ẩm thấp hơn"
  • "Tên": Đặt tên cho tự động hóa.
  • "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn cảm biến nhiệt độ bạn muốn kiểm soát.
  • "Kiểm soát khi nhiệt độ thấp hơn": Điền độ ẩm bạn muốn automation hoạt động khi thấp hơn.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • "Trong vòng": Thời gian chờ để thực hiện hành động khi độ ẩm đã thấp hơn nhiệt độ set.
  • "Hành động": Chọn hành động mà bạn muốn thiết lập tương ứng.
  • Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành