Tạo tự động hóa "Độ ẩm cao hơn"

Tạo tự động hóa "Độ ẩm cao hơn"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động hóa làm gì đó khi độ ẩm cao hơn nhiệt độ đặt. Ví dụ: tự động bật máy tạo ẩm nếu độ ẩm trong phòng trên 80%.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát thiết bị"
  • Chọn "Độ ẩm cao hơn"
  • "Tên": Đặt tên cho tự động hóa.
  • "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn cảm biến độ ẩm bạn muốn kiểm soát.
  • "Kiểm soát khi độ ẩm cao hơn": Điền nhiệt độ bạn muốn automation hoạt động khi vượt quá.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • "Trong vòng": Thời gian chờ để thực hiện hành động khi độ ẩm đã vượt quá nhiệt độ set.
  • "Hành động": Chọn hành động mà bạn muốn thiết lập tương ứng.
  • Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành