Tạo tự động hóa 'Công tắc bật"

Tạo tự động hóa 'Công tắc bật"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi công tắc chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Công tắc bật"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Công tắc”: Chọn công tắc mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi công tắc chuyển trạng thái.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại