Tạo tự động hóa "Cảm biến tắt"

Tạo tự động hóa "Cảm biến tắt"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi cảm biến bất kỳ chuyển từ trạng thái được kích hoạt sang trạng thái không được kích hoạt (cảm biến cửa, chuyển động, rung ánh sáng…).

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Cảm biến tắt"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Cảm biến”: Chọn cảm biến mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi cảm biến chuyển trạng thái.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại