Tạo tự động hóa "Công tắc tắt"

Tạo tự động hóa "Công tắc tắt"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi công tắc chuyển từ trạng thái bật sang trạng thái tắt .

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Công tắc tắt"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Công tắc”: Chọn công tắc mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi công tắc chuyển trạng thái.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại