Quản lý "Thiết bị khác"

Tạo mới và quản lý "Công tắc ảo" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích sử dụng: * - Tính năng này cho phép người dùng tạo ra các công tắc ảo (hiển thị dưới dạng công tắc, có thể bật, tắt nhưng không gán với thiết bị thật). * - Khi tạo ra những công tắc này, có thể ứng dụng để gán trạng thái cho thiết bị để làm điều kiện tạo tự