Hướng dẫn tạo kịch bản

Các hướng dẫn thiết lập kịch bản trong hệ thống Javis

Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn tạo các kịch bản bật, tắt hàng loạt thiết bị trên ứng dụng Javis Smart. Các bước để tạo mới kịch bản trong ứng dụng JAVIS SMART: Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động" / "Kịch bản" / chọn dấu "+". "Tên kịch bản": điền tên kịch bản tương ứng. "Hành động"