Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

Tính năng này cho phép bạn tạo các kịch bản bật, tắt hàng loạt thiết bị trên ứng dụng Javis Smart.

Các bước để tạo mới kịch bản trong ứng dụng JAVIS SMART:

Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động" / "Kịch bản" / chọn dấu "+".

"Tên kịch bản": điền tên kịch bản tương ứng.

"Hành động" có 2 lựa chọn là "Thời gian" và "Thiết bị".

  • "Thời gian": độ trễ để thực hiện giữa các hành động điều khiển thiết bị trong 1 kịch bản ( có thể lựa chọn cho phù hợp hoặc không lựa chọn hành động này).
  • "Điều khiển thiết bị": Chọn dấu "+"Trong phần "Hành động" để chọn hành động tương ứng. Chọn dấu "+" trong phần thiết bị để lựa chọn các thiết bị muốn điều khiển tương ứng với hành động đã chọn.
  • Sau khi chọn xong nhấn "Thêm" để tạo kịch bản mới, nhấn “Đóng” để hủy.


  • Khi đã thiết lập xong hành động, nhấn "Lưu" để tạo mới kịch bản.


Video hướng dẫn chi tiết: