Khi điều hòa đang bật, tự động tắt điều hòa khi có người mở cửa đi ra và quên đóng cửa sau 1 khoảng thời gian. Sau đó tự động bật lại chế độ điều hòa cũ sau khi đóng cửa lại.

Các thiết bị cần thiết:

 • Bộ điều khiển điều hòa phản hồi trạng thái
 • Bộ trung tâm Javis HC
 • Cảm biến cửa

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo 1 tự động tắt điều hòa khi điều hòa đang bật mà cửa mở quá 5 phút

Mở app Javis Smart :

 • Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái \ Cửa mở\

Ví dụ: Tên tự động “Tự động tắt điều hòa khi cửa mở quá 5 phút”

 • Cảm biến cửa : + \ Chọn cảm biến cửa phòng
 • Điều kiện :   Chọn "Điều hòa đang bật"
 • Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần dùng
 • Chọn “ Thêm”
 • Trong vòng : Đặt 5 phút ( 00:05:00)
 • Hành động : Chọn “Điều hòa Tắt”
 • Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần dùng
 • Chọn “Thêm” và "Lưu" để hoàn thành tự động hóa

Bước 2: Tạo 1 tự động bật lại điều hòa khi đóng cửa trở lại.

Mở app Javis Smart :

 • Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái \ Cửa đóng\

Ví dụ Tên : “Tự động bật lại điều hòa khi đóng mở”

 • Cảm biến cửa : + \ Chọn cảm biến cửa phòng
 • Điều kiện : Điều hòa đang tắt
 • Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần dùng
 • Chọn “ Đóng”
 • Chọn : “Thêm”
 • Trong vòng : Bỏ qua
 • Hành động : Chọn “Điều hòa thiết lập nhiệt độ”
 • Nhiệt độ : Đặt 27
 • Chế độ : Mát mẻ
 • Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần dùng
 • Chọn “Thêm” và "Lưu" để hoàn thành tự động hóa