Hướng dẫn tạo nút kịch bản “Đi vắng” để tắt hết thiết bị khi ra khỏi nhà

  Các thiết bị cần thiết:

  • Các công tắc thông minh Javis
  • Bộ trung tâm Javis HC

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo kịch bản đi vắng

Mở app Javis Smart :

  • Tự động\ Kịch bản \ + \

Đặt tên kịch bản : ví dụ “ Đi vắng”

Loại kịch bản : Chọn “ Đi vắng”

  •  Hành động : Chọn + \  Công tắc tắt
  •  Thiết bị : Chọn +  \  Chọn các công tắc , đèn, nóng lạnh ,cần tắt \ rồi chọn          “ Đóng”
  • Chọn tiếp “ Thêm”, chọn +  để chọn “ Điều hòa Tắt” rồi “ Thiết bị “chọn điều hòa cần tắt
  • Chọn tiếp “ Thêm” , chọn +  để chọn “ Rèm đóng” rồi  “ Thiết bị “chọn rèm cần đóng
  • Chọn tiếp “ Thêm” , chọn +  để chọn “ TV tắt” rồi  “ Thiết bị “chọn TV cần tắt
  • Chọn tiếp “ Thêm” , chọn +  để chọn “ Quạt tắt” rồi  “ Thiết bị “chọn quạt cần tắt .

Sau khi chọn thông số xong thì nhấn  “ Thêm “ và "Lưu" ở góc trái trên để lưu kịch bản đi vắng.

Bước 2: Tạo tự động hóa tắt hết thiết bị dùng kịch bản “Đi vắng”

Tự động\ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Công tắc bật

Tên         : Đặt tên cho tự động : ví dụ “ Công tắc đi vắng”

Công tắc : Chọn cái nút cần nhấn để tắt toàn bộ thiết bị

( ví dụ : chọn “ Nút đi vắng tầng 1”

Điều kiện   : Bỏ qua

Hành động :  Chọn + rồi chọn “ Kịch bản Kích hoạt”

Thiết bị : Chọn “ Đi vắng” ( kịch bản đi vắng đã tạo ở bước 1)

Chọn “ Đóng”, “Thêm” và “ +” rồi chọn “ thời gian chờ”

Setup thời gian 2 giây 00:00:02

Chọn “ Thêm” \ + \ Công tắc Tắt

Thiết bị : Chọn “ Nút đi vắng tầng 1” rồi nhấn “ Đóng”,” Thêm”

Và “Lưu “ở góc trên phải màn hình để hoàn thành tự động hóa.