Hướng dẫn tạo Siri Shortcut trên ứng dụng Javis Smart

Thao tác này cho phép bạn tạo nhanh phím tắt Siri Shortcut ngay trên ứng dụng Javis Smart. Bản chất của thao tác này là liên kết 1 kịch bản bất kì thành Siri shortcut để bạn có thể điều khiển nhanh trên Iphone bằng Siri.

Video trải nghiệm thực tế:

Các bước thực hiện trên ứng dụng Javis Smart:

Chọn kịch bản mà bạn muốn tạo Shortcut.
Chọn "Kết nối Siri"
Tới bước này là câu khẩu lệnh để điều khiển Shortcut. Lưu ý phải sử dụng Tiếng Anh.
Lưu ý phải có cả dấu " sau khẩu lệnh. Nhấn "Xong" là bạn đã liên kết thành công
Bạn có thể kiểm tra lại Shortcut vừa liên kết tại ứng dụng "Phím tắt"
Đây chính là phím tắt mình vừa tạo

Nhân vào phím tắt bật kì để có thể chạy thử nó
Bây giờ bạn có thể gọi "Hey Siri + khẩu lệnh bạn đặt trước đó để điều khiển"