Hướng dẫn cấu hình chuông cửa hình Javis với màn hình Javis Smart Control

Bước 1: Lắp đặt và xác định Ip của chuông hình + màn hình.

 • Lắp đặt hết thiết bị màn hình và chuông hình lên, kết nối mạng cho thiết bị.
 • Xác định Ip của chuông hình và màn hình. Ip mặc định của chuông là 192.168.1.199. Ip của màn hình có thể xem tại: Cài đặt > About Device
Chọn icon cài đặt
Chọn About Device
Đây chính là địa chỉ ip của màn hình
Có thể chọn Ethenet để cố định địa chỉ ip
Các bước để gán ip tĩnh trên thiết bị (Nên cố định trên cả router)
 • Cố định địa chỉ ip của chuông hình, màn hình trên router để tránh phát sinh lỗi trùng ip về sau.

Bước 2: Thao tác với nút chuông.

Trước khi thực hiện thao tác này. bạn cần phải có IP của màn hình chính.
 • Truy cập vào địa chỉ ip của nút chuông: 192.168.1.199
 • System Type: chọn 5000 và nhấn Save
 • Ip Address: Đây là ip của nút chuông, bạn có thể để mặc định hoặc thay đổi theo thông số dải mạng hiện tại của bạn.
 • Mask Adderess: 255.255.255.0
 • Gateway Address: Điền theo thông tin dải mạng hiện có của bạn (VD: 192.168.1.1, 192.168.68.1...)
 • HostIP: Địa chỉ IP của màn hình chính. Lưu ý: màn hình và nút chuông phải chung cùng 01 dải mạng.
 • Cấu hình xong thì nhấn "Save" lúc này nút chuông sẽ khởi động lại.

Bước 3: Thao tác trên màn hình chính

Chọn icon Cài đặt và chọn About Device
Nhấn liên tục vào "Kernel Version"
Nhập pass: "123456" và nhấn Enter
Lúc này bạn sẽ vào được màn hình này. Từ giờ mình sẽ gọi là màn hình "Cài đặt"
Chọn Intercom Settings
Điền các thông số tương ứng và nhấn "Save". Nếu bạn có nhiều màn hình thì thao tác tương tự với các màn hình khác. Lưu ý: các địa chỉ "Intercom IP address" (đây là địa chỉ ip của màn hình" phải khác nhau.
Quay lại màn hình cài đặt. Chọn Door Phone Settings. Bước này để cài đặt tính năng gọi từ màn hình ra phía chuông hình.

Nhấn " ADD DOOR PHONE"
Điền thông tin của nút chuông và nhấn "Save"
 • Nếu bạn chỉ có 01 chuông hình và 01 màn hình thì bạn đã thao tác xong. Có thể nhấn gọi trên chuông hình để chạy thử.
 • Để gọi từ màn hình ra chuông hình, bạn thao tác như sau:
Chọn Monitor Door
Nhấn vào chuông bạn muốn gọi đến

Bước 4: Thao tác kết nối màn hình phụ.

Bạn có thể kết nối nhiều màn hình phụ tới màn hình chính. Với các màn hình phụ khác cũng làm tương tự các bước sau:
Chọn Intercom Settings
Điền các thông số tương ứng và nhấn "Save". Nếu bạn có nhiều màn hình thì thao tác tương tự với các màn hình khác. Lưu ý: các địa chỉ "Intercom IP address" (đây là địa chỉ ip của màn hình" phải khác nhau.
Quay lại màn hình cài đặt chọn "Multiple Device"
Chọn qua "Extension". Điền ip cúa màn hình chính và nhấn "Save"
 • Bước thêm chuông hình vào màn hình phụ giống với bước 3 ở phía trên với màn hình chính:
Quay lại màn hình cài đặt. Chọn Door Phone Settings. Bước này để cài đặt tính năng gọi từ màn hình phụ ra phía chuông hình.
Nhấn " ADD DOOR PHONE"
Điền thông tin của nút chuông và nhấn "Save"
 • Lúc này khi bạn nhấn chuông, cả 2 màn hình sẽ đổ chuông và khi 1 trong hai màn hình nhấn nge. Màn hình còn lại sẽ tự động tắt đi.