Cách xem chi tiết thông tin thời tiết và âm lịch trên ứng dụng Javis Smart.

Cách xem chi tiết thông tin thời tiết và âm lịch trên ứng dụng Javis Smart.
Thông tin thời tiết sẽ được hiển thị ở màn hình "Yêu thích"
Nhấn vào thông tin thời tiết sẽ hiển thị màn hình chi tiết về thời tiết và ngày tháng âm lịch, dương lịch.

Trong trường hợp ứng dụng Javis Smart của bạn không hiển thị thông tin thời tiết, bạn tiến hành cập nhật thông tin thời tiết:

Chọn "Cài đặt", "Thiết bị"
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn "Cập nhật thiết bị"
Chọn vào icon thời tiết và nhấn "Lưu"