Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision

Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision

Mục đích:

Cho phép kết nối chuyển động Camera Hik lên ứng dụng Javis Smart để có thể làm tự động hóa, kịch bản.

 1. Cấu hình trên camera
Lưu ý:
 • Tính năng tích hợp chuyển động từ camera sẽ phụ thuộc vào bản thân camera và component hỗ trợ, không phải mọi camera đều hỗ trợ chuyển động trên bộ trung tâm Javis.
 • Phải cấu hình trên từng camera riêng biệt, không cấu hình trên đầu ghi.
 • Với camera IP Hik. Việc liên kết thông qua onvif nếu không lên được hết cảm biến và không điều chỉnh được thời gian cập nhật trạng thái của cảm biến thì có thể sử dụng phương này.

B1: Login vào quan quản lý cấu hình camera

Chọn Network > Advance Settings > Intergeration Protocol > tích chọn Enable Hikvition CGI > tại dòng Hikvision CGI Authenticat chọn digest/basic > Nhấn Save
Chọn System > Security > Authentication > Tại dòng WEB Authentication chọn digest/basic > Nhấn Save
Chọn Event > Basic Event > tích chọn Enable Motion Detecion > chọn linkage method > Tích chọn Notify Surveillance Center.
 • Có thể điều chỉnh khu vực phát hiện chuyển động tại tab Area Settings và giảm độ nhạy xuống 40 để không bị báo ảo.

2. Cấu hình trên Javis Hc.

Login vào địa chỉ IP_HC:8123 / chọn File editor / Chọn icon thư mục.
Chọn configuration.yaml

Khai báo cảm biến trong file configuration.yaml

binary_sensor:

 • platform: hikvision
  host: 192.168.1.60
  port: 80
  ssl: false
  username: admin
  password: javis2022
  customize:
  motion:
  delay: 30

Các thông số:

binary_sensor:

 • platform: hikvision ==> Để mặc định
  host: IP_ADDRESS ==> Địa chỉ ip camera
  name: Tên cảm biến chuyển động
  port: 80 ==> Cổng của camerassl: false
  username: user (Login Camera)
  password: pass (Login Camera)
  customize:motion:delay: 30 => điều chỉnh thời gian vòng quét của cảm biến. Mặc định là 30s.


- Sau khi điền xong thông số tương ứng thì nhấn Lưu lại.

‌ ‌Chọn Cấu hình / Điều khiển máy chủ
Chọn Kiểm tra cấu hình > nếu hiển thị thông báo “cấu hình hợp lệ” thì chọn “Khởi động lại”.

3. Cập nhật chuyển động camera lên ứng dụng Javis Smart.

Cài đặt/ Thiết bị
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn Cập nhật thiết bị
Chọn những thiết bị cần cập nhật/ Nhấn Lưu