Cấu hình cảm biến camera HIK VISION trên bộ trung tâm Javis HC

Cấu hình cảm biến camera HIK VISION trên bộ trung tâm Javis HC

hướng dẫn này không còn được hỗ trợ, vui lòng tham khảo hướng dẫn mới kết nối trực tiếp trên app Javis Smart ở link dưới đây
Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision
Mục đích: Cho phép kết nối chuyển động Camera Hik lên ứng dụng Javis Smart để có thể làm tự động hóa, kịch bản. 1. Cấu hình trên camera Lưu ý: * Tính năng tích hợp chuyển động từ camera sẽ phụ thuộc vào bản thân camera và component hỗ trợ,
Login vào địa chỉ IP_HC:8123 / chọn File editor / Chọn icon thư mục.
Chọn configuration.yaml
Khai báo cảm biến trong file configuration.yaml

binary_sensor:

 • platform: hikvision
  host: 192.168.1.60
  port: 80
  ssl: false
  username: admin
  password: javis2022
  customize:
  motion:
  delay: 30

Các thông số:

binary_sensor:

 • platform: hikvision ==> Để mặc định
  host: IP_ADDRESS ==> Địa chỉ ip camera
  name: Tên cảm biến chuyển động
  port: 80 ==> Cổng của camerassl: false
  username: user (Login Camera)
  password: pass (Login Camera)
  customize:motion:delay: 30 => điều chỉnh thời gian vòng quét của cảm biến. Mặc định là 30s.


- Sau khi điền xong thông số tương ứng thì nhấn Lưu lại.

‌ ‌Chọn Cấu hình / Điều khiển máy chủ
Chọn Kiểm tra cấu hình > nếu hiển thị thông báo “cấu hình hợp lệ” thì chọn “Khởi động lại”.

3. Cập nhật chuyển động camera lên ứng dụng Javis Smart.

Cài đặt/ Thiết bị
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn Cập nhật thiết bị
Chọn những thiết bị cần cập nhật/ Nhấn Lưu