Tạo tự động "Gửi video đến telegram"

Tạo tự động "Gửi video đến telegram"

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát an ninh"
  • Chọn "Gửi video đến Telegram"

Hành động này cho phép gửi video ngắn từ camera tương ứng với lựa chọn 5,10,15,20,30 giây đến Telegram. Ví dụ: khi cửa chính được mở sau 23h thì gửi 1 đoạn video 15s đến Telegram tại thời điểm đó.

  • “Tên”: Đặt tên tự động
  • “Thiết bị cần kiểm tra”: Chọn thiết bị mà bạn cần kiểm tra trạng thái, có thể chọn nhiều thiết bị cùng 1 lúc.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Camera”: Chọn camera ứng với hành dộng bạn muốn ghi hình
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.