Hướng dẫn đồng bộ công tắc wifi trên App Javis smart

Mục đích yêu cầu :

  • Mục đích của tự động hóa này là để đồng bộ trạng thái giữa đèn và công tắc thông minh. Khi bật, tắt công tắc thì đèn cũng bật, tắt theo và ngược lại.

Bạn cũng có thể đồng bộ đèn - đèn, công tắc - công tắc, công tắc - đèn, với tự động hóa này.

  • Yêu cầu: Để tạo được đồng bộ phải có ít nhất 1 thiết bị wifi đã được kết nối trước vào App Javis smart.

Các bước thực hiện:

  • Mở App Javis smart : Chọn " Tự động"\ Wifi \ + \
  • Chọn " Đồng bộ trạng thái"

  • Chọn 2 thiết bị cần đồng bộ

  • ví dụ như mẫu sau :
  • Sau đó nhấn " Lưu" tự động

  • Đồng bộ đã được tạo thành công.