Các thao tác thêm, xóa, sửa phòng trong Javis Smart

Các thao tác thêm, xóa, sửa phòng trong Javis Smart

Mục đích:

Tính năng này cho phép bạn tạo mới phòng. Xóa phòng đã tạo. Sửa phòng đã tạo như thêm mới thiết bị vào phòng, đổi ảnh đại diện phòng.

Tạo phòng mới

Tại giao diện chính của ứng dụng JAVIS SMART chọn “Cài đặt”/ “Phòng”:

  • Chọn dấu “+” để tạo thêm phòng mới.
  • Đặt tên phòng, chọn ảnh đại diện sau đó nhấn “Lưu” để hoàn thành quá trình tạo mới phòng.

Sắp xếp vị trí phòng

  • Chọn “Sửa” để sắp xếp vị trí phòng.
  • Ấn và giữ vào phòng muồn di chuyển vị trí để thực hiện thao tác di chuyển.
  • Sau khi di chuyển xong nhấn lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Vị trí phòng sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị trên app Javis Smart khi bạn tiến hành chuyển đổi qua các phòng.


Chọn thiết bị vào phòng, sắp xếp thiết bị trong phòng, xóa phòng đã tạo.

Chọn “Cài đặt”/ “Phòng”/ Chọn vào phòng muốn chỉnh sửa:

  • Click vào “Chọn thiết bị” để chọn thiết bị mới vào phòng
  • Click vào “Sắp xếp thiết bị để sắp xếp lại vị trí thiết bị đã có trong phòng
  • Click “Xóa phòng” để xóa phòng đã tạo
  • Sau khi thao tác xong chọn “Lưu” để kết thúc

Video hướng dẫn chi tiết: