Tạo tự động hóa "Rèm mở"

Tạo tự động hóa "Rèm mở"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi rèm chuyển từ trạng thái đóng sang trạng thái mở.

Ví dụ: Khi rèm phòng ngủ được mở thì tắ đèn ngủ phòng ngủ đi.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Rèm mở"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Thiết bị kích hoạt”: Chọn công tắc mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi rèm chuyển trạng thái.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại