Tạo tự động hóa "Công suất tiêu thụ thấp hơn"

Tạo tự động hóa "Công suất tiêu thụ thấp hơn"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động hóa làm gì đó khi công suất tiêu thụ vượt quá giá trị đặt. Ví dụ: tự động tắt ấm đun nước nếu công suất tiêu thụ thấp hơn giá trị đặt.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm soát thiết bị"
  • Chọn "Công suất tiêu thụ thấp hơn"
  • "Tên": Đặt tên cho tự động hóa.
  • "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn thiết bị bạn muốn kiểm soát.
  • "Kiểm soát công suất tiêu thụ ít hơn": Điền giá trị bạn muốn kiểm soát.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • "Trong vòng": Thời gian chờ để thực hiện hành động khi công suất tiêu thụ thấp hơn.
  • "Hành động": Chọn hành động mà bạn muốn thiết lập tương ứng.
  • Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành