Tạo tự động hóa "Có chuyển động"

Tạo tự động hóa "Có chuyển động"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi cảm biến chuyển động chuyển từ trạng thái không có chuyển động sang trạng thái có chuyển động.

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Có chuyển động"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Cảm biến chuyển động”: Chọn cảm biến chuyển động mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi phát hiện chuyển động.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.

Video hướng dẫn: