Tạo tự động hóa "Remote"

Tạo tự động hóa "Remote"

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt nhanh các kịch bản có trong hệ thống thông qua nút kịch bản hoặc remote cầm tay.

Ví dụ: Nhấn nút 1 để kích hoạt kịch bản về nhà. Nhấn nút 2 để kích hoạt kịch bản đi vắng.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Nút kịch bản"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Nút kịch bản”: Chọn nút kịch bản mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • “Trạng thái kích hoạt”: Chọn trạng thái tương ứng mà bạn muốn thiết lập với nút kịch bản

“Nút 1 X1”

“Nút 1 X2”

“Giữ nút 1”

“Nút 2 X1”

“Nút 2 X2”

“Giữ nút 2”

“Nút 3 X1”

“Nút 3 X2”

“Giữ nút 3”

“Nút 4 X1”

“Nút 4 X2”

“Giữ nút 4”

  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi nút kịch bản được kích hoạt.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.

Lưu ý: - Với nút kịch bản mặt kính Javis, nút 1 sẽ là nút "Sleep", nút 2 sẽ là nút "Out", Nút 3 sẽ là nút "Home". - Với nút kịch bản cơ, nút 1,2,3,4 sẽ tương ứng với số chấm tròn có trên nút.